DIGEIRIBA
ACREDITACION-DOMINIO DE LENGUA-CONCURSO NOMBRAMIENTO
LEY DE LENGUAS ORIGINARIAS
PROCESO NORMALIZCION LENGUAS ORIGINARIAS
ALFABETO DE LENGUAS ORIGINARIAS MINEDU OfICIALIZA A 24 ALFABETOS DE LENGUAS ORIGINARIAS:
QUECHUA
WAMPIS BORA SHARANAHUA SECOYA
MURUI-MUINANI CASHINAHUA KICHWA SHIPIBO KAKINTE
ASHANINKA YINE JAQARU HARAKBUT ESE EJA
SHAWI NOMATSIGENGA YANESHA KAKATAIBO MATSIGENKA
KANDOZI AWAJUN YAGUA AIMARA RM303-2015